Import docelowy leków

Apteka Przy Bażantarni specjalizuje się w tzw. imporcie docelowym leków. Import docelowy polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są zarejestrowane w Polsce, a są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

W ramach importu docelowego można sprowadzić produkt leczniczy, jeśli w Polsce nie jest zarejestrowany odpowiednik z taką samą substancją czynną pod warunkiem, że dany lek jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest importowany.

Sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezarejestrowanego w Polsce (import docelowy) - Składanie zapotrzebowania

Zapotrzebowanie wystawia szpital lub lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem.

  • Jeżeli pacjent leczony jest w szpitalu (tzw. lecznictwo zamknięte) zapotrzebowanie wystawia lekarz prowadzący pacjenta. Zapotrzebowanie podpisuje dyrektor szpitala lub osoba przez niego upoważniona.
  • lekarz leczący pacjenta poza szpitalem wystawia zapotrzebowanie w dwóch egzemplarzach; drugi egzemplarz zapotrzebowania załącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.


Zapotrzebowanie potwierdzone pisemnie przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, wystawiający zapotrzebowanie kieruje do Ministra Zdrowia. Potwierdzone zapotrzebowanie Minister niezwłocznie zwraca wystawiającemu zapotrzebowanie.

Wnioski zapotrzebowania na import docelowy „na ratunek życia” mogą też być przesłane bezpośrednio do Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia faxem na nr 22 634 93 11 lub przy użyciu nośników elektronicznych. Zapotrzebowanie musi być dostarczone w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia dokonanego w tej formie.

W przypadku wystąpienia o objęcie refundacją produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na druku zapotrzebowania potwierdza konieczność ich refundacji. Uwzględnia on w szczególności:

  • skuteczność kliniczną produktu leczniczego,
  • bezpieczeństwo i cenę w porównaniu do leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski o tym samym wskazaniu terapeutycznym.

Szpital wystawiający zapotrzebowanie kieruje zapotrzebowanie bezpośrednio do hurtowni farmaceutycznej, a jeśli zapotrzebowanie jest wystawiane przez lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, to kieruje on je do hurtowni farmaceutycznej za pomocą apteki ogólnodostępnej.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki zapotrzebowanie może być przekazane faksem lub przy użyciu nośników elektronicznych, ale musi być dostarczone w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia dokonanego w tej formie.

Sprowadzeniem leku zajmuje się Apteka. Apteka także określa czas oczekiwania. Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego.

więcej informacji na temat importu docelowego leków znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia